Chuỗi sự kiện tuần 1 (23/08 - 02/09)

Hoàn thành Task

Thời gian: từ ngày 23/08 đến 25/08

Nội dung: người chơi hoàn thành các yêu cầu để nhận thưởng

TASK TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Ghi 50 điểm Bóng Tập 2
Vàng 4,000
Hỗ trợ 10 lần Loa Bình Luận 4
Nước Suối - Vừa 1
Thẻ Huấn Luyện - Lục 1
Rebound 20 lần Nước Suối - Vừa 2
Bóng Tập 2